ماشین آلات نساجی

خرداد ۱, ۱۴۰۱
nasaji3.jpg

فنــاوري نانو بــه تکنيــک طراحي، توصيــف، توليــد و کاربرد ســاختار، ابزار و سيســتمها در مقيــاس نانو اطلاق ميشــود. این فنــاوري با کنترل ابعاد و ســاختار ماده در دامنــه 1 تا 100 نانومتر ویژگيهــاي جدید و بينظيري را به ماده ميدهد. امروزه فناوری نانو کاربردهای گستردهای در صنایع و ماشينآلات نساجی یافته است که به دليل ارائه راهحلهای جدید و پيشرفته جهت افزایش کيفيــت محصولات و بهبود راندمان ماشــينآلات بســيار مورد توجه میباشــد.


تماس

آدرس و تلفن:

ادرس: اصفهان شاهپور جدید خ جهادگران.
۰۳۱۳۳۸۷۷۰۲۰

www.ISFNASAJI.com

info@isfnasaji.com

لوکیشن

ما کجا هستیماطلاعات تماس با مدیریت

آقای علی اکبری: ۰۹۱۳۲۱۲۴۷۱۵


در تماس باشید

فعالیت های ما:

قطعات ماشین آلات نساجی خود را در سایت و شبکه های اجتماعی ما بجویید.